หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangsomboon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 วิสัยทัศน์ : ตำบลแห่งความจงรักภักดี เกษตรประมงดี คุณภาพชีวิตดี รู้รักสามัคคี
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง ของดให้บริการบุคคลภายนอกและให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง ของดการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ (เป็นการชั่วคราว)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดสัมผัสลดเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 27/2564 เรื่อง ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก และยกเลิกการกำหนดพื้นที่สถานการณ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนชาวบางสมบูรณ์จองวัคซีน covid-19 มั่นใจฉีดและปลอดภัยสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและสังคมได้ สายด่วน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก โทร.037-386391
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 ตามประกาศจังหวัดนครนายก
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับข้าราชการพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ทั้ง 5 ศูนย์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการเลือกถังเก็บน้ำให้เหมาะสมกับการใช้น้ำในครอบครัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564
»» อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดปากคลอง - บ้านเอกอนงค์ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๔๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๖.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดปากคลอง - บ้านเอกอนงค์ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๔๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๖.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นข ๑๔๑๕ นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณสำหรับใช้ในโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นท้องถิ่น ตำบลบางสมบูรณ์ ประจำปี ๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษา ดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน เดินทางไป-กลับ ระหว่างอบต.บางสมบูรณ์กับจังหวัดระยอง วันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษา ดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๙๔-๕๙๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสียงไร้สายในเขตพื้นที่ตำบลบางสมบุรณ์ จำนวน ๑๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายก อบต.
ว่าง
ปลัด อบต.
พันจ่าเอกจิรัตน์ เชื้อประทุม

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
https://www.symptoma.ro  
https://www.symptoma.ro  

 

ลงพื้นที่แจกนม มอบใบงาน พร้อมค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ประชุมประชาคม การขอใช้ประโยชน์ ขอถอนสภาพที่ดิน
นำถุงชุดอุปกรณ์กักตัว มอบให้กับผู้ที่เสี่ยงสูง ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เข็มที่ 2 โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำบลบางสมบูรณ์


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบ Back Office
คู่มือประชาชน

จดหมายข่าว

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - อบต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญประจำตำบล

สินค้าโอทอป

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความ
   เสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
   (LHR)

ระบบ E-Plan NACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037 349 883 , แฟกซ์ : 037 349 884 , อีเมล์ : info@bangsomboon.go.th
Copyrights © 2020 www.bangsomboon.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)