หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangsomboon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 วิสัยทัศน์ : ตำบลแห่งความจงรักภักดี เกษตรประมงดี คุณภาพชีวิตดี รู้รักสามัคคี
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ลงวันที่ 11/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ลงวันที่ 11/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ลงวันที่ 11/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ 11/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ลงวันที่ 03/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง ของดให้บริการบุคคลภายนอกและให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ลงวันที่ 30/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง ของดการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ (เป็นการชั่วคราว) ลงวันที่ 19/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดสัมผัสลดเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่ 09/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 27/2564 เรื่อง ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก และยกเลิกการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ ลงวันที่ 24/05/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนชาวบางสมบูรณ์จองวัคซีน covid-19 มั่นใจฉีดและปลอดภัยสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและสังคมได้ สายด่วน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก โทร.037-386391 ลงวันที่ 17/05/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 ตามประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ 04/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า งพ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 30/04/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับข้าราชการพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ลงวันที่ 21/04/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ทั้ง 5 ศูนย์ ลงวันที่ 10/03/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการเลือกถังเก็บน้ำให้เหมาะสมกับการใช้น้ำในครอบครัว ลงวันที่ 03/02/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564 ลงวันที่ 25/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ลงวันที่ 08/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 03/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่ 03/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง มาตรการ เข้า - ออก ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ลงวันที่ 03/01/2564 ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เรื่อง กำหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 03/01/2564 ดาวน์โหลด
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่ 03/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 35/2556 3 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) กรณีการแพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 22/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง ให้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่ 08/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ลงวันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 18/11/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 13/11/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ลงวันที่ 05/11/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ลงวันที่ 10/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 10/08/2563 ดาวน์โหลด
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037 349 883 , แฟกซ์ : 037 349 884 , อีเมล์ : info@bangsomboon.go.th
Copyrights © 2020 www.bangsomboon.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)