หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangsomboon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 วิสัยทัศน์ : ตำบลแห่งความจงรักภักดี เกษตรประมงดี คุณภาพชีวิตดี รู้รักสามัคคี
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
 

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้ลงพื้นที่แจกนม มอบใบงาน พร้อมค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019.. อ่านต่อ

 

วันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ / รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบูรณ์ ปลัด ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 .. อ่านต่อ

 

ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ / รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ดำเนินการประชุมประชาคม การขอใช้ประโยชน์ ขอถอนสภาพที่ดิน และขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงทุ่งบางกระชา เนื้อที่ 736 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยแบ่งพื้นที่การดำเนินการประชาคมออกเป็น 3 จุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของภาครัฐ ณ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสมบูรณ์ และหมู่ที่ 9 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก.. อ่านต่อ

 

ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ / รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ นำถุงชุดอุปกรณ์กักตัว มอบให้กับผู้ที่เสี่ยงสูง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์ .. อ่านต่อ

 

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายเเพทย์ สายัณห์ เรืองกิตติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลองครักษ์ , ผอ.รพ.สต. บ้านเตยน้อย , ผอ.รพ.สต. บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์ และทีมงาน อสม. ได้ลงพื้นที่ในตำบลบางสมบูรณ์ .. อ่านต่อ

 

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จัดโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำบลบางสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบไก่ไข่ ให้กับผู้พิการในตำบลบางสมบูรณ์ .. อ่านต่อ

 

ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้ พันจ่าเอกจิรัตน์ เชื้อประทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ มอบทุนสนับสนุนค่าอาหารเช้า สำหรับเด็กที่ผ่านการตัดเกณฑ์ยากจน ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครนายก.. อ่านต่อ

 

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายเเพทย์ สายัณห์ เรืองกิตติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลองครักษ์ , ผอ.รพ.สต. บ้านเตยน้อย , ผอ.รพ.สต. บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์ และทีมงาน อสม. ได้ลงพื้นที่ในตำบลบางสมบูรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ให้แก่ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชน 7 กลุ่ม โรคเรื้อรังในเขตพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์ .. อ่านต่อ

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้ประสานงานกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และอสม. นำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ไปแจก 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว ให้กับประชาชน ในตำบลบางสมบูรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) Ep.2

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้ประสานงานกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และอสม. นำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มไปแจก 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว ให้กับประชาชน ในตำบลบางสมบูรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลองครักษ์ ลงพื้นที่ในตำบลบางสมบูรณ์เพื่อตรวจหาเชื้อ covid-19 ให้แก่ ประชาชนที่เสี่ยงสูงในพื้นที่ในตำบลบางสมบูรณ์

 

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายเเพทย์ สายัณห์ เรืองกิตติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์ ผอ.รพสต บ้านเตยน้อย ผอ.รพสต บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์ และอสม. ลงพื้นที่ในตำบลบางสมบูรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในตำบลบางสมบูรณ์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ ร่วมกับ นายนฤพนธ์ ตนรัตน์ ปลัดอาวุโส อำเภอองครักษ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อสม. ประชุมคณะทีมงานที่จะมาปฏิบัติงาน ที่ศูนย์พักคอยตำบลบางสมบูรณ์ ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง

 

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลองครักษ์ ลงพื้นที่ในตำบลบางสมบูรณ์เพื่อตรวจหาเชื้อ covid-19 ให้แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ และประชาชนที่เสี่ยงสูงในพื้นที่ในตำบลบางสมบูรณ์

 

ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ 2564 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในเรื่องการขอทบทวนและรับรองรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 และเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ และหารือข้อราชการต่างๆ

 

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมด้วย ท่านพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอำเภอองค์รักษ์ และทีมงานหมอ , อสม. , รพ.สต.บ้านเตยน้อย ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก , ข้าว , อาหาร , ของใช้ ให้กับนางสุมาลี ไกรลาศ ผู้พิการตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางสมบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น

 

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น. ท่านพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดศูนย์พักคอยตำบลบางสมบูรณ์ โดยมี ดร. ประสพโชค นิ่มเรื่อง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , ข้าราชการ,ประธานสภาอบต. , ผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.รพ.สต.บ้านเตยน้อย , ผอ.รพ.สต.บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์ , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เรือง , เจ้าหน้าที่ อสม. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยตำบลบางสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ

 

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ และประธานสภาตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสภาตำบลบางสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 และน้ำใจจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้มอบเงินและสิ่งของให้กับประชาชนผู้เปราะบาง ที่ ม.9

 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบางสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือเร่งด่วน เพื่อขอมติที่ประชุมจากคณะกรรมการ ในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์

 

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ นำโดย ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมด้วย ทีมงาน อบต.บางสมบูรณ์ ร่วมใจต้านภัยโควิด19 มอบหน้ากากอนามัยและเเอลกอฮอล์สเปย์ทั่วทุกหลังคาเรือน ในตำบลบางสมบูรณ์  

 

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมด้วย ทีมงาน อบต.บางสมบูรณ์ ลงพื้นที่ไปมอบ หน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงในหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลบางสมบูรณ์ ไว้ใช้เพื่อป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ลงพื้นที่นำอาหารและน้ำดื่ม โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่กักตัว 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการจัดสถานที่ รองรับผู้ที่มาพักเพื่อที่จะกลับบ้าน หลังจากรักษาตัวหายจาก โรคโควิด 19

 

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และ ผอ.รพ สต.บ้านเตยน้อย และพนักงานองค์การบริหารตำบลบางสมบูรณ์ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของ พูดคุยให้กำลังใจ ผู้ที่อยู่กลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดโคโรน่าไวรัส ที่กำลังกักตัว

 

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ร่วมกับ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาทุ่งบางกะชา บ้านบางเม่า หมู่ที่ 4 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และได้ออกสำรวจพื้นที่พร้อมรังวัดแนวเขต ของทุ่งบางกะชา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวตำบลบางสมบูรณ์และบางลูกเสือ

 

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ มอบหมายให้ทีมงานกองสวัสดิการและสังคม ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และเก็บสมุดพกครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์จำนวน 13 ราย

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ มอบหมายภารกิจให้คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กๆ ในสังกัดอบตบางสมบูรณ์ ลงพื้นที่มอบนมให้แก่เด็ก ไว้ดื่มในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. อ่านต่อ

 

วันอังคารที่ที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ นำทีมคณะผู้บริหาร , ปลัด , ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าต้นไม้สองข้างทางและที่สาธารณะประโยชน์ ณ ถนนสวยด้วยกินได้ หมู่ที่ 11 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก.. อ่านต่อ

 

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ2564 เวลา 09:30 น ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ปกครอง / เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมหารือแนวทางในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอองครักษ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อประชาชน.. อ่านต่อ

 

โครงการธรรมะอายุวัฒนะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ 25032564 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ และจังหวัดชลบุรี .. อ่านต่อ

 

วันที่ 5 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจิตอาสาพระราชทาน 904 .. อ่านต่อ

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น.ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก , อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก , ปลัดอำเภอองครักษ์ , ผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้มาร่วมกันตรวจสอบพูดคุยไกล่เกลี่ยข้อเท็จจริง และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในกรณีการเผายางมะตอย บริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยวทางน้ำตามรอยเสด็จพ่อ ร. 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ , ปลัด , ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ซอยชวดงูเห่า ตำบลบางสมบูรณ์เพื่อสำรวจแนวทางการวางท่อประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ตำบลบางสมบูรณ์

 

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ร่วมรับฟังการอภิปรายการปล่อยน้ำ จากเขื่อนขุนด่านปราการชล ของท่านผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครนายก ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลบางสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ในสถานการณ์น้ำเค็มในตำบลบางสมบูรณ์

 

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ลงพื้นที่นำใบงานพร้อมนมโรงเรียน เจลล้างมือไปแจกให้กับเด็กๆ เพื่อนำไว้ทำและดื่มในช่วงปิดเรียน การสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 สถานการณ์ช่วงโควิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต.บางสมบูรณ์ ลงพื้นที่นำใบงานพร้อมนมโรงเรียน ไปแจกให้กับเด็กๆ เพื่อนำไว้ทำและดื่มช่วงปิดเรียน

 

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 2 ณ ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 ในเขตพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อม โรงอาหารและตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ศพด.รร.วัดเข็มทอง และ ศพด.รร.วัดพลอยกระจ่างศรี ในสังกัด อบต.บางสมบูรณ์

 

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายปรีชา เจียรสถิตย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบบางสมบูรณ์ , นางสาวปิยนันท์ วันนา รก.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมโรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ศพด. รร. บ้านเตยใหญ่ และ ศพด. รร. วัดจันทร์เรือง ในสังกัด อบต.บางสมบูรณ์

 

ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ นำทีมงาน อบต.บางสมบูรณ์ ลงพื้นที่แจกปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2564 ให้แก่ประชาชนชาวตำบลบางสมบูรณ์

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดอบต.บางสมบูรณ์ ลงพื้นที่แจกนมให้กับเด็กๆ ในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมกับสำรวจ คัดกรอง ข้อมูลเด็กตามแผนช่วยเหลือเด็กยากจน ในระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในเขตพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตพบลบางสมบูรณ์ เพื่อเพี่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

 

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ กิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ วัดปากคลองพระอาจารย์ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ดร.ประสพโชคนิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะคุณครู , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , ผู้นำท้องที่ , ข้าราชการส่วนตำบล และพนักงาน อบต. , นักเรียน , อสม.รพ.สต.บ้านเตยน้อย , อสม.รพ.สต.บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์ และประชาชนตำบลบางสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ รวมพลังชาวตำบลบางสมบูรณ์ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก

 

ประชุมคณะผู้บริหาร คณะผู้ติดตามและประเมินผล ปลัด ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลบางสมบูรณ์ (สปสช.) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ในระเบียบวาระประชุม เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037 349 883 , แฟกซ์ : 037 349 884 , อีเมล์ : info@bangsomboon.go.th
Copyrights © 2020 www.bangsomboon.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)