หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangsomboon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 วิสัยทัศน์ : ตำบลแห่งความจงรักภักดี เกษตรประมงดี คุณภาพชีวิตดี รู้รักสามัคคี
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
 
พันจ่าเอกจิรัตน์ เชื้อประทุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
 
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
 
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายสรายุทธ เมืองด้วง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
นายเชน ปิ่นแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นายอนุชา เจียรสถิตย์
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวณัฐิดา น้อมเจริญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายกิตติพงษ์ เจียรสถิตย์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวประภาภรณ์ สมบูรณ์ยิ่ง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอรนุช ใจคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสามารถ เกตุเหล็ก
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
 
นายขวัญชัย น้อมเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายมาโนช บุญเผือก
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวญานิน ศรีสุขภู่
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสมศรี จิตรานันท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสำราญ สีสุขภู่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิชาญ ประไพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
   
นางสาวมินตรา ชื่นอารมณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037 349 883 , แฟกซ์ : 037 349 884 , อีเมล์ : info@bangsomboon.go.th
Copyrights © 2020 www.bangsomboon.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)