หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangsomboon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 วิสัยทัศน์ : ตำบลแห่งความจงรักภักดี เกษตรประมงดี คุณภาพชีวิตดี รู้รักสามัคคี
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวประทวน พรมมาก
ครู คศ.2
นางนพวรรณ์ เรืองมั่น
ครู คศ.2
นางสายน้ำผึ้ง ฆ้องโนนแดง
ครู คศ.2
 
นางนงค์นุช พุ่มพิจิตร์
ครู คศ.1
นางเยาวมาลย์ ตั้นสกุล
ผู้ช่วยครูครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (วัดปากคลอง)
นางสาววาสนา หาทรัพย์คลอง
ผู้ช่วยครูครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (เข็มทอง)
 
นางสาวเกตุสรินทร์ สีสุขภู่
ผู้ช่วยครูครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (เตยใหญ่)
นางสาววรัญญา โพธาวิจิตร
ผู้ดูแลเด็ก (เตยใหญ่)
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวจุฑารัตน์ มั่งมี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางกุศลิน ช่องาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (วัดจันทร์เรือง)
นางพยอม พรหมลอย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037 349 883 , แฟกซ์ : 037 349 884 , อีเมล์ : info@bangsomboon.go.th
Copyrights © 2020 www.bangsomboon.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)