หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangsomboon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 วิสัยทัศน์ : ตำบลแห่งความจงรักภักดี เกษตรประมงดี คุณภาพชีวิตดี รู้รักสามัคคี
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 14/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดปากคลอง - บ้านเอกอนงค์ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๔๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๖.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 01/09/2564  ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อยางรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นข ๑๔๑๕ นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 16/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อของสมนาคุณสำหรับใช้ในโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นท้องถิ่นตำบลบางสมบูรณ์ ประจำปี ๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/04/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษา ดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 05/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน เดินทางไป-กลับ ระหว่างอบต.บางสมบูรณ์กับจังหวัดระยอง วันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษา ดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลบำรุงสวนหย่อมและต้นไม้ ในสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ตั้งเเต่วันที่ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ตั้งเเต่วันที่ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ตั้งเเต่วันที่ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ตั้งเเต่วันที่ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ตั้งเเต่วันที่ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ตั้งเเต่วันที่ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกขอมูลในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการธรรมะอายุวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ คน คนละ ๑ มื้อ มื้อละ ๑๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง ตามโครงการธรรมะอายุวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการธรรมะอายุวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ คน คนละ ๑ มื้อ มื้อละ ๑๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชอยช่องามตั้งแต่ปากทางถึงบ้านนางพยอม พรหมลอย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการวางท่อประปาบ้านชวดงูเห่า ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการปรับปรุงโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณริมเขื่อนหน้าวัดเข็มทอง ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยขุนแผนเริ่มจากบ้านนางสมจิตร คำพยัก ถึงบ้านนายดิเรก ซุ้นเจริญ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการธรรมะอายุวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔ - ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP AR ๖๑๒๐NV จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อลูกรัง จำนวน ๓๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/03/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/03/2564  ดาวน์โหลด
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดแบบปรับฝอย จำนวน ๑ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/03/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR ๖๑๒๐ NV จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/03/2564  ดาวน์โหลด
จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กง ๓๐๖๙ นครนายก โดยเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๓,๒๘๒ ถุง และ นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑๙,๖๙๔ กล่อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ จำนวน ๑๖ คน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จำนวน ๑๑ คน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์เรือง จำนวน ๑๔ คน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเข็มทอง จำนวน ๒๒ คน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จำนวน ๑๙ คน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่โดยการถมดินหน้ารูปพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณซุ้มประตูวัดเตยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จำนวน ๑๙ คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ จำนวน ๑๖ คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์เรือง จำนวน ๑๔ คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเข็มทอง จำนวน ๒๒ คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/02/2564  ดาวน์โหลด
จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน จำนวน ๘,๒๔๔ กล่อง (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการแบล็คโฮขุดลอกวัชพืชคลองลอย หมู่ที่ ๕ ตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ นายพวล เสคำพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางสาวทุเรียน ใจเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย น.ส.สวรรธรณ์ รื่นเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย เด็กชายณัฐพล ดอกพุฒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสะพานคลองขุด-สามแยกหลังวัดพลอยกระจ่างศรี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 12/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการรถแบล็คโฮขนาดเล็กขุดดิน จำนวน ๑๐ ชั่วโมง เพื่อเเก้ไขปัญหาการวางท่อส่งน้ำระบบประปา หมูที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน จำนวน ๙,๑๘๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เดือนมกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาจ้างงาน ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ดูแลบำรุงสวนหย่อมและต้นไม้ ในสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ระยะเวลาจ้างงาน ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ระยะเวลาจ้างงาน ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ตั้งวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ตั้งวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ตั้งวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษา ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ - ๑๓ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตั้งวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ตั้งวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 30/12/2563
ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ตั้งวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ตั้งวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ตั้งวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประตูน้ำบางสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเตยน้อย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสมบูรณ์ อำองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/12/2563  ดาวน์โหลด
จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/12/2563 ดาวน์โหลด
วัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๙ รายการ ลงวันที่ 25/12/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อสารส้ม คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/12/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อสารกำจัดวัชพืชไกลดฟเซต และ สารกำจัดวัชพืช ๒.๔ ดี ไดเมเทิล แอมโมเนีย (ชนิดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๙๔-๕๙๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเสียงไร้สายในเขตพื้นที่ตำบลบางสมบุรณ์ จำนวน ๑๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้า อบต.บางสมบูรณ์ ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๐.๖๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/12/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัดสุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/12/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำข้อมูลข่าวสารและข้อมูลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จำนวน ๑๙ คน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์เรือง จำนวน ๑๖ คน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเข็มทอง จำนวน ๒๒ คน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ จำนวน ๑๖ คน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๙,๔๐๐ ถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อโครงการจัดซื้อลูกรัง ซ่อมแซมถนนสายคลองหันตะเภา (ฝั่งขวา) กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลบม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/11/2563  ดาวน์โหลด
จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/11/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/11/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อลูกรัง ซ่อมแซมถนนสายบ้านสวน หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลบม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อลูกรัง ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหันตะเภา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ลบม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 05/11/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 05/11/2563  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา บริเวณสามแยกทางเข้าวัดเข็มทอง ถึงบ้านนางสาววิลัยลักษณ์ รัตนทั่ง ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์เรือง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์เรือง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเเข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องเชื่อมท่อ PE ชนิด มือหมุน ๔ หัวจับ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ แรงม้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อปั้มจุ่ม ขนาด ๒ นิ้ว (ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ระยะทาง ๒๙๐ เมตร บริเวณสามแยกบ้านนายพเยาว์ สันทัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อลูกรัง ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางทวาย นุชแดง กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อหินคลุก ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางบุญพิง อ้นสวาท กว้าง ๕ เมต ระยะทางยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยไวยโรจน์ กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
หินคลุกซ่อมแซมถนนซอยไวยโรจน์ กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลบ.ม. ลงวันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อหินคลุก ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางบุญพิง อ้นสวาท กว้าง ๕ เมต ระยะทางยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อลูกรัง ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางทวาย นุชแดง กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อหินคลุก ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางบุญพิง อ้นสวาท กว้าง ๕ เมต ระยะทางยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อลูกรัง ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางทวาย นุชแดง กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยไวยโรจน์ กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านนายวิจิตร พูนสวัสดิ์ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำมันดีเซล ๖๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/10/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อปั้มน้ำเพลาลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/10/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 15/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาออกแบบเว็บไซต์ ( Website ) พร้อมโดเมนและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำกัดและอัพเดทข้อมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 06/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนันสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษา ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาดูแลและบำรุงสวนหย่อม และต้นไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จ้างเหมาทำความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษา ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๗ - ๑๓ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ อัตรา ในเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในกองการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาโดม ขนาดกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 17/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอาจารย์พูนศักดิ์-หลังวัดพลอยกระจ่างศรี หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองขุด-บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๘๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๔๑๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเรา ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 10/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นย.ถ. ๒๔-๐๐๑ สายถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (ซอยขุนแผน) บ้านเข็มทอง ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 26/02/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 14/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบแม่น้ำเตยน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 27/12/2561 ดาวน์โหลด
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037 349 883 , แฟกซ์ : 037 349 884 , อีเมล์ : info@bangsomboon.go.th
Copyrights © 2020 www.bangsomboon.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)