หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangsomboon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 วิสัยทัศน์ : ตำบลแห่งความจงรักภักดี เกษตรประมงดี คุณภาพชีวิตดี รู้รักสามัคคี
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดปากคลอง - บ้านเอกอนงค์ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๔๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๖.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 03/08/2564  ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนบ้านปากคลองพระอาจารย์ - บ้านเอกอนงค์ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28/01/2564  ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนบ้านปากคลองพระอาจารย์ - บ้านเอกอนงค์ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ บ้านเอกอนงค์ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28/01/2564  ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25/12/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยชวดงูเห่า หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25/12/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาโดม ขนาดกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 30/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาโดม ขนาดกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 17/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอาจารย์พูนศักดิ์-หลังวัดพลอยกระจ่างศรี หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองขุด-บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๘๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๔๑๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 01/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเรา ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 01/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นย.ถ. ๒๔-๐๐๑ สายถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (ซอยขุนแผน) บ้านเข็มทอง ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 03/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านอาจารย์พูนศักดิ์-หลังวัดพลอยกระจ่างศรี หมู่ที่ ๘-๑๑ อบต.บางสมบูรณ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 09/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบแม่น้ำเตยน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 26/11/2561 ดาวน์โหลด
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037 349 883 , แฟกซ์ : 037 349 884 , อีเมล์ : info@bangsomboon.go.th
Copyrights © 2020 www.bangsomboon.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)